Copyright © decembar 15, 2018 
XIV beogradska gimnazija
Школа Вести Ученици Запослени Настава Активности Упис Галерије слика Контакт
ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Изборни предмети

Изборни предмети који се нуде у нашој школи су:
- језик, медији и култура
- појединац, група и друштво
- образовање за одрживи развој
- примењене науке
Ученик бира два од ова четири предмета. Настава је интердисциплинарна и модуларна. Ученик се оцењује и оцена улази у општи успех. Предмети су издељени на модуле. Сваки модул се обрађује на истраживачки и пројектни начин. У првој фази ученици по групама бирају теме/проблеме које ће истраживати (прикупити податке, обрадити их и презентовати) а у другој фази осмишљавају/дизајнирају пројекте који се базирају на изабраним резултатима истраживања.
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура  је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој.  Састоји се од три модула (јавни наступ, креатори и примаоци медијских порука, вредности) а неке од тема којима се ученици могу бавити су: вербална и невербална комуникација у јавним наступима, трема у јавним наступима, познати говорници данашњице, мотивациони говорници, манипулација, сензационализам у медијима, култура и некултура у медијима, говор мржње у медијима, будућност медија, кич и шунд,...
Циљ учења изборног програма појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном друштву. Састоји се од два модула (од узора и идола до вођа и следбеника и усамљеност, одбаченост, отуђеност) а неке од тема којима се ученици могу бавити су: може ли се одрасти без узора и идола, узори и идоли данашњих младих људи и њихових родитеља,  шта вођу чини вођом,  вође у прошлости које су промениле свет, велики градови и усамљеност, испосници и самоћа, познати одбачени појединци у прошлости, инквцизиција, ејџизам,..
Циљ изборног програма образовање за одрживи развој је да ученик на основу истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи и да садашњост  сагледава и кроз перспективу будућности. Састоји се од три модула (вода, ваздух, одрживи градови и насеља) а неке од тема којима се ученици могу бавити су: какву воду пијемо, нерационално коришћење воде, какава је утицај људи на настанак поплава, какав ваздух удишемо, употреба обновљивих и необновљивих извора енергије и загађивање ваздуха, шта су одрживи градови, одрживи градови насеља у свету, шта зграде и куће чини одрживим, како настају урбана острва топлоте,...
Циљ учења изборног програма примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Састоји се од два модула (увод у истраживање и мој пројекат) а неке од тема којима се ученици могу бавити су: израда модела „зелена кућа“, соларни панел, човек и клима, открића која су променила свет, „зелени принципи” у савременој науци, занимљиви експерименти,...